prof. Wojciech Paprocki

Działalność naukowo-dydaktyczna

Pozycje zwarte


Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości

Redakcja naukowa Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019

 

Wojciech Paprocki, Rozwój sztucznej inteligencji i deficyt mądrości,         s. 273-287.

Dewiacje finansalizacji

 

pod redakcją naukową Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, CeDeWu, CMS, Sopot 2019

 

Dostęp do pełnej treści monografii.

Eloktromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych

 

pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, CeDeWu, CMS, Sopot 2019

 

Dostęp do pełnej treści monografii.

 

Wojciech Paprocki, Firma-Idea – funkcjonowanie w epoce IV rewolucji przemysłowej,

 

s. 13-47 [w:] B. Biga i inni: Open Eyes Book nr 3

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018

 

Dostęp do pełnej wersji w j. polskim

 

Dostęp do pełnej wersji w j. angielskim


P. Czapliński i inni:

 

Uniwersytet-Idea jako fundament ekonomi wartości

 

Open Eyes Economy Disussion Papers No. 1

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018

 

Rola nauczyciela akademickiego w epoce czwartej rewolucji przemysłowej [w: Świat (bez) pracy. Od Fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej]

 

redakcja naukowa Jan Czarzasty, Czesława Kliszko

 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

 

Od ekonomiki transportu do Mobility and Logistics Management [w: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia]

 

redakcja naukowa Elżbieta Marciszewska, Wojciech Paprocki

 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Mobilność w aglomeracjach przyszłości

 

pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2018

 

   Dostęp do pełnej treści monografii.

Jerzy Hausner, Wojciech Paprockii Mirosław Gronicki Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2018

 

   Dostęp do pełnej treści monografii.

Wojciech Paprocki, Transformacja ku gospodarce cyfrowej, s. 77 – 124 [w:] B. Biga i inni, Open Eyes Book 2,

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2017.

 

Dostęp do pełnej wersji w j. polskim

http://oees.pl/wp-content/uploads/2017/11/OEB_2017_PL_www.pdf

 

 

Dostęp do pełnej wersji w j. angielskim

http://oees.pl/wp-content/uploads/2017/11/OEB_2017_EN_www.pdf

Jerzy Hausner i Wojciech Paprocki, Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017

 

   Dostęp do pełnej treści monografii.

Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku

Redakcja naukowa Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017

 

Wojciech Paprocki, Transport w XXI wieku jako przedmiot badania ekonomisty, s. 277-291.

E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju

pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017

 

Dostęp do pełnej treści monografii.

Ekonomika transportu. Kierunki współczesnych badań

Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr hab. Jana Burnewicza


Wojciech Paprocki, Ekonomika transportu – wyzwania teorii i praktyki, s. 80-92.

Sustainable Transport Development, Innovation and Technology

Michał Suchanek, Editor

 

Springer, Cham 2017

 

Wojciech Paprocki, How Transport and Logistics Operators Can Implement Solutions of “Industry 4.0”, s. 185-196.

ZŁOTA KSIĘGA dla Profesora Zygmunta Bosiakowskiego

redakcja naukowa Tomasz Michalski i Wojciech Paprocki

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017

 

Wojciech Paprocki, Perspektywy rozwoju uniwersytetu ekonomicznego, s. 81-124

Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje

Michał Wolański, Wojciech Paprocki, Andrzej Soczówka

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych

pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016

 

Dostęp do pełnej treści monografii.

Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych

redakcja naukowa Ryszard Bartkowiak,  Piotr Wachowiak


Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

 

Wojciech Paprocki, Pozycja mikroprzedsiębiorstw na rynku usług TSL, s. 207 – 219

Transport Development Challenges in the Twenty-First Century, Proceedings of the 2015 TranSopot Conference

Monika Bąk Editor

 

Springer, Gdańsk 2016

 

Wojciech Paprocki, EU Transport Policy Failure: The Case of Germany’s Mindestlohngesetz, s. 51-65.

Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność

red. naukowa R. Bartkowiak, P. Wachowiak

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

 

 

Wojciech Paprocki, Zmiany strukturalne w motoryzacji indywidualnej – efekty ekonomiczne i perspektywy długookresowe, s. 63 – 71.

Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych

pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

 

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2015

 

Dostęp do pełnej treści monografii.

System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej

pod redakcją naukową Jany Pieriegud

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015


Wojciech Paprocki, Transport drogowy, s. 13 – 33.

Dylematy rozwoju infrastruktury

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki


Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Gdańska Akademia Bankowa, 2014

 

Dostęp do pełnej treści monografii.

Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku pracy

red. Elżbieta Marciszewska
 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013

  

Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych

red. naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011

 

 

Bartłomiej Gorlewski, Wojciech Paprocki, Ewolucja podatków i opłat w transporcie, s. 699 – 710.

 

O nowy ład gospodarczy w Polsce

pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostaszewskiego

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008

 

Wojciech Paprocki, Wpływ dyrektyw UE na rozwój transportu drogowego w Polsce, s. 215 – 225.

   

Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy

pod redakcją naukową Jerzego Nowakowskiego i Anny Skowronek-Mielczarek,

 

Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005

 

Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud, Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce, s. 444 – 458.

Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji 
w transporcie na sprawność i efekywność
jego funkcjonowania

red. Wojciech Paprocki i Jana Pieriegud 


Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005

 

W książce przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w latach 2002-2004 w ramach projektu KBN przez zespół Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem projektu było zbadanie procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie zachodzących zarówno w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, jak i na całym świecie w ramach zjawisk ogólnogospodarczych: globalizacji i regionalizacji, deregulacji krajowych i międzynarodowych rynków usług transportowych, liberalizacji zasad wchodzenia na rynek podmiotów krajowych, z kapitałem zagranicznym oraz grup gospodarczych o charakterze ponadnarodowym. 

 

Trudne koleje polskich kolei
Wojciech Paprocki, Tadeusz Syryjczyk, Adam Wielądek 

TOR, Warszawa 2005

Zbiór tekstów w rzadki sposób łączących wnikliwość autorytetów 
w sprawach kolejowych z atrakcyjną i lekką formą - będący zarówno zajmującą i mądrą lekturą, jak i doskonałym prezentem. 

 

Nowoczesne przedsiębiorstwo
kolejowe Cargo

 

TOR, Warszawa 2003


Recenzje: 
Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhard,"Rynek Kolejowy" nr 12/2003, s. 26-29 
Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch,"Przegląd Komunikacyjny" nr 2/2004, s. 22-25
Jerzy Godlewski,"Polska Gazeta Transportowa", 21 stycznia 2004

  

Transport u progu XXI wieku

pod redakcją Janusza Ostaszewskiego

 

SGH, Warszawa 2000

 

Wojciech Paprocki, Ewolucja oferty przedsiębiorstw transportowych, s. 91 – 107.

 

Marketing usług kolejowych

 

Wyd. KOW, Warszawa 1996, 162 s

    

Koncepcja logistyczna w transporcie

"Monografie i Opracowania SGPiS" nr 285,

 

   SGPiS, Warszawa 1989

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych jako wyzwanie dla teorii ekonomiki transportu [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych,pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego. Oficyna Wydawnicza SGH 2010, s. 379-391 (współautor J. Pieriegud)

Benchmarking analysis of the rail freight market in Poland [w:] Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, pod red. E. Marciszewskiej I J. Pieriegud. SGH 2009, s. 55-78 (współautor J. Pieriegud)

Wpływ dyrektyw EU na rozwój transportu drogowego w Polsce [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce. SGH 2008

Jakościowe i technologiczne aspekty zarządzania [w:] Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, pod red. S. Doroszewicza i A. Kobylińskiej. Oficyna Wydawnicza SGH 2007, s 86-96 (współautor J. Pieriegud)

Państwowy zarządca infrastruktury kolejowej - cele działalności i metody zarządzania [w:] W stronę teorii i praktyki zarządzania, pod red. 
J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2006, s. 99-108 (współautor J. Pieriegud)

Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce (współautor J. Pieriegud) 
[w:] Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, 
pod red. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2005, s. 444-457

Zarządzanie jakością w łańcuchu logistycznym z wykorzystaniem 
Key  Performance Indicators (współautor: J. Pieriegud) [w:] Techniczne 
 i ekonomiczne aspekty jakości, pod red. S. Doroszewicza, SGH, 
Kolegium  Zarządzania i Finansów, Katedra Transportu, Warszawa 2002, 
s. 243-248  

Ewolucja oferty przedsiębiorstw transportowych [w:] Transport u progu 
 XXI wieku, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Kolegium Zarządzania 
 i Finansów, Katedra Transportu, Warszawa 2000, s. 91-108

Logistics in the service of utilization processes [w:] Common Europe: economic dilemmas of transport and ecology, ed. by T. Dolągowski, Warsaw School of Economics, Warsaw 1997, s. 151-158

Logistyka w obsłudze procesów utylizacji [w:] Wspólna Europa: ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, TRANS'97, praca zbiorowa pod red. H. Brdulak, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 1997, s. 157-164

Komplexe Pakete logistischer Dientsleistungen un der Speditionsmarkt (współautor: K. Rutkowski) [w:]Verkehrspolitische Probleme der 90er Jahre, III. Verkehrsforum Warschau - Münster, pod red. E. Teichmann, H. Brdulak, Warsaw School of Economics, Warsaw 1994, s. 57-71

Wandlungen der Transport Systeme in Mittel- und Osteuropa. Handels und Organisationsaspekte [w:] Der Verkehr Osteuropas im Wandel, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1992, s. 19-27

Transformation of transport systems in East-Central Europe: commercial and organizational aspects [w:] Systemic transformations of transport in the countries of Central and Eastern Europe, Warsaw School 
of Economics, Warsaw 1992, s. 54-62

Koncepcja logistyczna w transporcie, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 285, SGPiS, Warszawa 1989 r.

Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, praca zbiorowa pod red. J. Czownickiego, SGPiS, Warszawa 1989, s. 147-159

Probleme der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von technischen Innovationen am Beispiel des Transportwesens [w:] P.J.J. Welfens, L. Balcerowicz (Hrsg), Innovationsdynamik im Systemvergleich. Theorie und Praxis unternehmerischer, gesamtwirtschaftlicher und politischer Neuerung, Physica-Verlag Heidelberg, 1988, s. 96-105

Żegluga śródlądowa (współautor: J. Brdulak), SGPiS, Warszawa 1988, pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2

Materiały do ćwiczeń z ekonomiki transportu lotniczego (współautorzy: J. Czownicki, D. Kaliński, E. Marciszewska), SGPiS, Warszawa 1984, s. 152-166, 183-192

Ćwiczenia z ładunkoznawstwa (współautorzy: H. Mokrzyszczak, J. Ostaszewski), SGPiS, Warszawa 1984, rozdz. 2 i 3, s. 57-138

projekt i realizacja projektowanie i tworzenie stron www Warszawa
© 2011 Wojciech Paprocki - All rights reserved