prof. Wojciech Paprocki

Działalność naukowo-dydaktyczna

Artykuły i referaty

 

 

Aquarium: augmented knowledge and wisdom in the age of the Fourth Industrial Revolution.

Journal of Management and Financial Sciences, Volume XIV, Issue 36 (March 2019), pp. 9-29

Link

 

Digital Economy as an Environment for Virtual Platform Operators. Journal of Management and Finacial Sciences  Volumen X Issue 30 (December 2017), pp. 11-26

Link

 

Perspektywy zastosowania sztucznej inteligencji w systemach obsługi mobilności - przykład organizacji pasażerskich przewozów lotniczych.
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr. 74 (2017) s. 339-353

PDF - 200 Kb


Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods Market. Journal of Management and Finacial Sciences  Volumen X Issue 27 (March 2017), pp. 25-37 Link

 

Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu. Referat na Konferencję Euro-Trans 2016, Szczecin 2016. PDF - 314 KB

 

How much new modes of energy are possible in the old modes of transport? 6th International Scientific Conference, Conference Proceedings, University of Pardubice, Pardubice September 2015. PDF - 530 KB

 

Deformacja międzynarodowej wymiany handlowej w warunkach konfliktu - wykład inauguracyjny. „Gazeta SGH" s. 9-10 PDF - 530 KB

 

Bariery rewitalizacji kolei. „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2012,                   nr 4(32) 2012, s. 51-62 PDF - 530 KB

 

Rola państwa w kształtowaniu infrastruktury transportowej. „Infrastruktura Transportu” 2012, nr 4/2012, s. 42-45 PDF - 5 MB

 

eMyto - szanse i zagrożenia rozwoju mobilności społecznej oraz efektywności gospodarki.„Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki" 2011, nr 09-10/11 PDF - 9,6 MB

 

Kolej w epokach industrialnej i postindustrialnej.„Infrastruktura Transportu” 2010, nr 4/2010, s. 14-15 PDF - 27KB

 

Uczciwa konkurencja – model i rzeczywistość na rynku UE [w:] Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, Materiały konferencji TRANSLOG 2007, PTE Oddział Szczecin 2007, s. 429 – 434.


Mechanizm rujnującej konkurencji na rynku transportowym a polityka zrównoważonego rozwoju. „Przegląd Komunikacyjny” nr 7-8/2009, s. 32-36

Wpływ rozporządzenia 561/2006(WE) na rozwój transportu w Polsce. Zmiany na europejskim rynku przewoźników. „Eurologistics” nr 2/2008, s. 41-46

Przemiany europejskich kolei w XXI wieku.„Rynek Kolejowy” nr 2/2006, s. 50-57 PDF - 530KB

Przydatność deregulacji jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności
 [w:] Liberalizacja i deregulacja transportu w UE, Materiały konferencji TRANSLOG 2006, Warszawa-Szczecin, 21-22 września 2006 r. PDF - 142KB

 

Wpływ procesu rozwoju infrastruktury oraz celów polityki transportowej na model kształtowania opłat za dostęp do sieci kolejowej [w:] Transport jako czynnik integracji regionów, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 235-240 PDF - 180KB

Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1/2004, s. 57-69 (współautor: J. Pieriegud) PDF - 256KB

Warunki osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa kolejowe na rynku europejskim,
 "Spedycja Transport Logistyka" nr 5/2004, s. 75-81 PDF - 180KB

Dziesięciolecie reformy kolei w Niemczech - Wywiad z prof. dr. Gerdem Aberle z Uniwersytetu w Giessen, współautorem koncepcji reformy kolei wprowadzonej w 1994 r. , "Rynek Kolejowy" nr 4/2004, s. 40-43  PDF - 140KB

Primienienie sovriemiennych koncepcij upravlenija logisticzeskoj cepju [w:] Rynok transportnych uslug. Mieżdunarodnyj sbornik naucznych trudov, Vyp. II, BelGUT, Gomel 2004, s. 73-78 

E-biznes w żegludze śródlądowej
 - uwarunkowania i efekty ekonomiczne, Cz. 2, "Logistyka" nr 4/2004, s. 41-42 (współautor J. Pieriegud)

 

E-biznes w żegludze śródlądowej - uwarunkowania i efekty ekonomiczne, Cz. 1, "Logistyka" nr 2/2004, s. 46-47 (współautor J. Pieriegud) 

Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce, "Rynek Kolejowy" nr 10/2003,

s. 23-25 PDF - 160KB

 

Rola transportu kolejowego we współczesnej polskiej gospodarce [w:] TRAKO, Konferencja Kolej-Integracja-Europa, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Gdańsk, 16 października 2003 r., s. 21-24

PDF - 100KB

 

Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych [w:] Centra logistyczne na Mazowszu, Konferencja Naukowo-Techniczna, SITK, Oddział w Warszawie, Komitet Transportu PAN, Warszawa, 9 października 2003, s. 51-62 PDF - 150KB


Rozwój centrów logistycznych w Polsce, "Eurologistics" nr 5/2003, s. 52-57 (współautor J. Pieriegud) PDF - 190KB

 

Radosny przedsiębiorca, zestresowany menedżer i zagubiony regulator
na polskim rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych [w:] II Europejski Kongres Transportowy, TRANSLOG 2003, Szczecin, 18-19 września 2003, s. 115-118 PDF - 125KB

 

Miejsce kolei w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto [w:] Renesans Kolei Kluczem Zrównoważonego Rozwoju, Konferencja Międzynarodowa, Warszawa, 11 września 2003 r., s. 34-38

PDF - 100KB  

E-business w żegludze śródlądowej, "Polska Gazeta Transportowa" nr 26, 25 czerwca 2003 r., s. 9 (współautor J. Pieriegud) 

Teoria katastrof a ocena transportu kolejowego (na przykładzie regionalnych przewozów pasażerskich) (współautor: J. Pieriegud), "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1-2/2002, s. 7-22

PDF - 383KB 

Znaczenie oferty prywatnych przedsiębiorstw kolejowych CARGO na europejskim rynku transportowych [w:] Warunki funkcjonowania polskich przewoźników na międzynarodowym rynku usług transportowych, Konferencja Naukowa TRANSLOG 2002, Szczecin, 18-19 września 2002, s. 197-202. PDF - 180KB

Otwarcie rynku usług kolejowych CARGO - perspektywy zmian w Polsce do 2010 r., "Przegląd Komunikacyjny" nr 9/2002, s. 12-16 PDF - 136KB

Prywatne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO (procedury działania), "Przegląd Komunikacyjny" nr 5/2002, s. 14-20

Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO - zakres działania oraz formy własności (współautor: J. Pieriegud), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" z.n. 24, SGH, Warszawa 2002, s. 143-153 PDF - 280KB

Dylematy europejskich przedsiębiorstw transportowych, "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/2002, s. 7-8 

Uwagi o przemianach w paneuropejskim systemie towarowego transportu kolejowego, "Rynek Kolejowy" nr 12/2001, s. 7-12 PDF - 120KB

Logisticzieskaja sistiema raspriedielenija tipa "e-logistics" [w:] Rynok transportnych uslug, Wyd. 1, BełGUT, Gomel 2001, s. 121-125 

Odrzański Korytarz Transportowy (współautor: J. Pieriegud), "Przegląd Komunikacyjny" nr 11/2001, s. 7-15

Rola przewoźników w łańcuchach logistycznych [w:] Transport Towarowy. Szanse i zagrożenia, Poznań, 20 czerwca 2001 r., s. 53-57 

Wpływ przewozów towarowych na warunki wykonywania przewozów pasażerskich na liniach lokalnych [w:] Kolej lokalna w Polsce, II Ogólnopolskie Seminarium, Klonowo nad Brdą, 1-3 października 2001 r., s. 50-52 

Zarządzanie jakością w centrum logistycznym. Teoria a praktyka [w:] Teoria a praktyka polskich centrów logistycznych(współautor: J. Pieriegud) Poznań, 12 września 2001 r., s. 99-105

PDF - 352KB  

Krótkoterminowa projekcja rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych, "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/2001, s. 1-4 

Binnenschifffahrt im polnischen Transportsystem [w:] Chancen zur Verbesserung der Schifffahrt auf den Wasserwegen der mittleren Oder, Viertes Internationales Oder-Colloquium 2000, H. Linde (Hrsg), Verein zur Förderung des Oderstromgebietes e.V., Berlin, April 2001, s. 33-36 [masz.]

Infrastruktura - czynnik determinujący jakość usług kolejowych (współautor: J. Pieriegud), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" z.n. 16, SGH, Warszawa 2000, s. 128-140 

Rynek kolejowy w Polsce - kierunki przekształceń, "Rynek Kolejowy", grudzień 2000, s. 5-12 

Nieustająca katastrofa kolejowa (współautor: H. Klimkiewicz), "Rzeczpospolita", 9 marca 2000 r.

Obiekt logistyczny według koncepcji "Magazyn MIX" (współautor: J. Pieriegud), "Przegląd Komunikacyjny" nr 2/2000, s. 1-7

Cechy i tendencje rozwoju obiektów logistycznych w Polsce (współautor: J. Pieriegud), "Przegląd Komunikacyjny" nr 1/2000, s. 11-17

Perspektywy rozwoju transportu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej komunikacji pasażerskiej[w:] Regionalny transport kolejowy: szanse i zagrożenia, Materiały Konferencji w Senacie RP, Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Fundacja Wieku Pary, Warszawa 23 listopada 1999 r., s. 1-9 [masz.]

 

Rozwój zleconych systemów logistycznych w Polsce i Europie Wschodniej, Cz. 2, "Logistyka" nr 4/1999, s. 24-27 

Rozwój zleconych systemów logistycznych w Polsce i Europie Wschodniej, Cz. 1, "Logistyka" nr 3/1999, s. 8-11


Standardy w systemach dystrybucji, "Przegląd Komunikacyjny" nr 12/1998, s. 17-20

Atrakcyjność zleconych systemów logistycznych [w:] Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, Cz. 2, V Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 8-10 czerwca 1998 r., SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 1998, s. 266-273

Koncepcja kształtowania programu produkcji przedsiębiorstwa PKP (oprac. pod kier. R. Bauera) "Przegląd Kolejowy" nr 12/1997, s. 1-6

Perspektywy otwarcia rynku usług kolejowych, "Przegląd Komunikacyjny" nr 6/1997, s. 1-4

Zastosowanie metody portfelowej "MAB" do oceny atrakcyjności usług kolei w przewozach towarowych na osi Wschód - Zachód [w:] Wykorzystanie kolejowych przejść granicznych pomiędzy Ukrainą i Polską w aspekcie europejskich korytarzy transportowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce-Ameliówka-Cedzyna, 11-12 czerwca 1996 r., s. 209-214

 

Primienienie koncepcji markietinga w żeleznodoroznom transportie
"Kompas ekspieditora i pieriewozczika" nr 8/1997, s. 24-41

Primienienie koncepcji markietinga na żeleznodoroznom transportie, Cz. 1, "Biuletyn OSŻD" nr 1/1997, s. 12-14, opublikowany w jęz. rosyjskim, niemieckim i chińskim

Primienienie koncepcji markietinga na żeleznodoroznom transportie, Cz. 2, "Biuletyn OSŻD" nr 5-6/1996, s. 36-41, opublikowany w jęz. rosyjskim, niemieckim i chińskim

Analiza skłonności inwestorów do udziału w tworzeniu centrów logistycznych, "Przegląd Komunikacyjny" nr 7-8/1996, s. 12-15

Czynniki kształtujące skłonność inwestorów do uczestnictwa w projektach tworzenia Centrów Logistycznych [w:] Centra Logistyczne dla obsługi transportu towarowego, Międzynarodowa Konferencja SITK, Poznań 1996, s. 85-92

Perspektywa przełomowych przemian w polskim transporcie kolejowym, "Przegląd Komunikacyjny" nr 1-2/1994, s. 8-12

Kompleksowe pakiety usług - logistyczne wyzwanie lat dziewięćdziesiątych (współautor: K. Rutkowski), "Gospodarka Materiałowa" nr 12/1993, s. 209-213

Pożądane kierunki zmian w transporcie kolejowym w Polsce [w:] Problemy Zarządzania Transportem, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie", Zeszyt 28, 1993, s. 117-125

Transformation of Transport Systems in East-Central Europe: Commercial and Organizational Aspects, "Journal of European Business Education" May 1993, Vol. 2, nr 2, s. 72-77

Podejmowanie decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie transportu kolejowego, "Przegląd Kolejowy" nr 5/1992, s. 10-13

Regionale Aspekte der Verkehrsplanung in Mittel- und Osteuropa [w:] 1. Internationale Verkehrskonferenz für Mittel- und Osteuropa 1990, Institut für Auswärtige Beziehungen Hanns-Seidel-Stiftung eV, München 1990, s. 87-91

Informacja jako cecha jakościowa usługi logistycznej oferowanej przez kolej, "Eksploatacja Kolei" nr 9/1990, s. 171-175

Informacja jako cecha jakościowa usługi logistycznej oferowanej przez kolej, "Przegląd Komunikacyjny", nr 4-5/1990, s. 82-86

Uwagi o badaniu rynku przewozowego, "Eksploatacja Kolei" nr 6/1990, s. 94-96

Koncepcja logistyczna w transporcie, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 285, SGPiS, Warszawa 1989

 

Marketing w komercyjnej działalności kolei, "Przegląd Komunikacyjny" nr 11/1989, s. 236-238

PKP a oferta obsługi logistycznej, "Przegląd Komunikacyjny" nr 9/1989, s. 193-195

Zdokonaleni procesu doprawy pro potreby logistickych systemu, "Manipulace Skladovani Baleni" nr 3/1989

Model rozwoju przedsiębiorstwa gałęzi schyłkowej, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 2/1989, s. 83-93

Probleme der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von technischen Innovationen am Beispiel des Transportwesens [w:] Innovations-Dynamik im Systemvergleich (Hrsg. P.J.J. Welfens, L. Balcerowicz), Heidelberg Physica-Verlag 1988, s. 96-105

Pożądane zmiany w procesie rozwoju systemu transportowego w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" nr 7/1988, s. 133-137

Stan i zagrożenia rozwoju systemu transportowego w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" nr 6/1988, s. 105-110

Rachunek wydzielony Austriackich Kolei Federalnych ÖBB, "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/1988, s. 62-65

Die Anwendung von CAD/CAM-Methoden im Transportwesen in Polen, "Rostocker Betriebswirts-chaftliche Manuskripte", Heft 48, 1987

Logistikkonzeption als Wandlungsfaktor im Transport- und Speditionsgewerbe, "Verkehrsannalen" nr 3/1987

Miejsce przedsiębiorstw transportowych w systemach logistycznych, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 3/1987, s. 23-44

 

Żegluga śródlądowa w Warszawskim Węźle Wodnym, „Biuletyn IGS SGPiS”, nr 2/1987, s.

107-113


Dynamiczny rachunek kosztów i dochodów w przedsiębiorstwie żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, "Przegląd Komunikacyjny" nr 12/1986, s. 253-257

 

Niemieckie Koleje Federalne (DB) (zarys analizy ekonomicznej), "Przegląd Komunikacyjny" nr 7/1986, s. 145-147. Opac. na podst. „Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbahn Geschäftsjahr 1984“.

Możliwości techniczne a ekonomiczne uwarunkowania postępu w transporcie, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 3/1986, s. 82-92

Wykorzystanie techniki komputerowej w kształceniu kadr dla transportu, "Przegląd Komunikacyjny" nr 12/1985, s. 271-274

Transport wodny śródlądowy w obsłudze polskiego handlu zagranicznego (współautor: J. Brdulak), "Handel Zagraniczny" nr 3/1985

Analiza społecznego systemu zarządzania przedsiębiorstwa (współautor: J. Ostaszewski), "Transport w Budownictwie" nr 6/1984

InterCargo - nowa, atrakcyjna oferta przewozu ładunków niemasowych transportem kolejowym w RFN, "Eksploatacja Kolei" nr 12/1984, s. 346-350

Die Probleme der Einleitung der Wirtschaftsreform im Transportwesen [w:] Die Wirtschaftsreform in Polen: Eine Zwischenbilanz, Universitätsdruck, Universität-GH Duisburg 1983, s. 45-48

Cel i strategia działania przedsiębiorstwa transportowego, "Przegląd Komunikacyjny" nr 7/1983, s. 183-189

Niektóre aspekty nierentownych usług transportowych, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1/1983, s. 42-56

Das Transportunternehmen in der VR Polen [w:] Das Unternehmen in der sozialistischen Wirtschaft: Polen im Zeichen der Wirtschaftsreform (Hrsg. H. Ehrenfeld, G. Sauer, P. Helfens), Universitätsdruck Universität-GH Duisburg 1982, s. 55-79

Międzynarodowe przewozy kontenerów na Renie, "Przegląd Komunikacyjny" nr 9/1982, s. 285-288

projekt i realizacja projektowanie i tworzenie stron www Warszawa
© 2011 Wojciech Paprocki - All rights reserved